Menu Close

Vyriausiasis socialinis darbuotojas pagalbos namuose paslaugų teikimui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti pagalbos namuose skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.
 3. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis.
 4. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus: bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.
 6. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. direktoriaus pavedimu vaduoja pagalbos namuose skyriaus vedėją jo ligos, atostogų ar kitais nebuvimo darbe atvejais (planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinės pagalbos į namus teikėjų veiklą);
 2. informuoja ir konsultuoja asmenis socialinės priežiūros paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 3. vertina kliento socialinių paslaugų pagalbos namuose poreikį, surenkant informaciją apie asmenį ir jo socialinę situaciją;
 4. skyriaus vedėjo pavedimu ruošia Skyriaus statistinę informaciją (ataskaitas);
 5. tvarko pagalbos į namus teikimo dokumentus, veda duomenis į kompiuterį.
 6. tikrina darbuotojų pagalbos namuose paslaugų teikimo dokumentus, inicijuoja pažeidimų, klaidų koregavimą. rengia raštų projektus pagal savo kompetenciją;
 7. analizuoja pagalbos namuose skyriaus darbuotojų teikiamas darbo ataskaitas ir išvadas teikia skyriaus vedėjui;
 8. padeda spręsti kylančius konfliktus tarp socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo ir kliento ir (ar) jo artimųjų;
 9. socialinio darbuotojo padėjėjams priskiria paslaugų gavėjus, sprendžia jam pavaldžių darbuotojų užimtumo ir kitas su jų darbu kilusias problemas;
 10. užtikrina socialinio darbuotojo padėjėjų bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais pagalbos į namus paslaugų teikimo klausimais;
 11. renka ir analizuoja informaciją apie miesto bendruomenės gyventojų poreikius pagalbos į namus paslaugų teikimui, išvadas teikia skyriaus vedėjui;
 12. rengia įvairias ataskaitas, kitą reikalingą informaciją institucijoms pagal poreikį;
 13. pildo pagalbos į namus teikimui reikalingų dokumentų registracijos žurnalus, formuoja klientų bylas, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
 14. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;
 15. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą;
 16. dirba komandiniu principu: keičiasi, dalinasi informacija, reikalinga teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, dalinasi patirtimi, bendradarbiauja su kitų Centro skyrių specialistais, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais;
 17. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Pagalbos namuose skyriaus darbuotojų darbo grafikus bei kasdien pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius Biudžetas VS programoje Personalo modulyje;
 18. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Pagalbos namuose skyriaus darbuotojus;
 19. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse;
 20. Teikia metodinę pagalbą projekto „Integralios pagalbos paslaugų teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ vykdytojams;
 21. vykdo kitus trumpalaikius ir ilgalaikius skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams;
 22. vykdo kitas teisėtas Centro administracijos pavestas užduotis, padeda naujiems darbuotojams adaptuotis, apmoko dirbti su klientais, darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikui skiria kuratorių;
 23. kiekvieną dieną suveda informaciją į SPIS sistemą apie suteiktas bendrąsias paslaugas, bei pagalbą maisto paketais;
 24. pagal kompetenciją suveda informaciją SPIS SDP posistemėje.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,40.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. vasario 22 d.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 684 20815, el. p. personalas@paneveziospc.lt.

Skip to content