Menu Close

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (terminuota darbo sutartis)

Keliami reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais reguliuojančiais  socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendinimą, Centro veiklą, reglamentuojančiais dokumentais: nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir kt.

žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;

turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus asmenims, kuriems privalomos sveiktos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymų, profesijų pagal veiklos sritis patvirtintą sąrašą, mokymų programos kodus ir periodiškumą mokymų pažymėjimus, turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus.

mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus.

žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Darbo pobūdis – ugdyti globotinių darbinius įgūdžius: padėti ir mokyti globotinius siūti, megzti, lyginti, skalbti, ruošti konservus žiemai, gaminti maistą, savarankiškai tvarkyti patalpas, aplinką, naudotis buitiniais prietaisais ir kt., lydėti vaikus išvykose, ekskursijose už vaikų globos namų ribų, į kitus ugdymo užsiėmimus ir padeda jiems orientuotis aplinkoje.

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir nuo 20.00 val. iki 8.00 val.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233,18 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 25 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 675 71 939.

Skip to content