Menu Close

Ūkio tarnybos vadovas

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
2. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą;
3. išmanyti ir gebėti taikyti medžiagų, turto sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
5. turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
6. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens dokumento kopiją;
2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. gyvenimo aprašymą (CV);
4. užpildytą pretendento anketą;
5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,96-8,33.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. spalio 20 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt

Skip to content