Menu Close

Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa

[aioseo_breadcrumbs]

Tpalairumkė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, pagalba šeimos nariams (rūpintojams), dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su sunkia negalia, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia (deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybėje).

Paslaugų gavėjų skaičius, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos – 7.

Paslaugos teikimo vieta – institucijoje, Panevėžio socialinių paslaugų centro Socialinės globos ir pagalbos skyriuje, adresu A. Mackevičiaus 55 A, Panevėžys.

Teikimo trukmė / dažnumas – ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus.

Apmokėjimas už paslaugą: trumpalaikės socialinės globos paslaugos kaina mėnesiui – asmeniui su negalia 1100 Eur, su sunkia negalia – 1200 Eur. Paslaugos kainą asmeniui skaičiuoja Socialinių reikalų skyrius atsižvelgdamas į asmens pajamas.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikia 7 socialinio darbuotojo padėjėjai, 0,3 socialinis darbuotojas 0,75 užimtumo specialistas, 0,5 bendrosios praktikos slaugytojas.

Informacija pasiteiravimui: 8 675 72090.

Licencija veiklai: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (2019-08-20 licencija socialinei globai teikti Nr. L000000822, išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos);

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės a. 20), 115 kab. Dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo gali kreiptis asmuo, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti teisėti vaiko atstovai. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • Prašymą- paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
  • Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
  • Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
  • Specialiojo poreikio nustatymo pažyma (SPS-1,SPP-2 formos)
    Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiama trumpalaikė socialinė globa:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493 – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro į s a k y m a s 2012 m. birželio 21 d. Nr. A1-295 „Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 43-157; 2007, Nr. 32-1162) nuostatomis. Asmuo už teikiamą trumpalaikę socialinę globą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo” – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – Nuoroda;

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 – Nuoroda;

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228 – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” – Nuoroda;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” – Nuoroda.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarybos teisės aktai:

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-376 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios“ – Nuoroda .

Skip to content