Menu Close

Socialinis darbuotojas pagalbos namuose paslaugų teikimui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus.
 3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office, Mikrosoft Excel programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
 4. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Žinoti tarnybinės etikos reikalavimus: bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles ir jomis vadovautis.
 6. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Padeda skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pagalbos į namus teikėjų veiklą.
 2. Informuoja ir konsultuoja asmenis socialinės priežiūros paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais.
 3. Sistemiškai analizuoja ir vertina teikiamų pagalbos namuose paslaugų kokybę, skyriaus darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, išvadas teikia skyriaus vedėjui.
 4. Tikrina socialinio darbuotojo padėjėjo darbą, vertina socialinio darbo su asmeniu teikimo veiksmingumą, išvadas teikia skyriaus vedėjui.
 5. Gavus informaciją iš gyventojų, ar institucijų apie asmenis, kurie negali savimi pasirūpinti, vyksta nurodytais adresais išsiaiškinti situaciją ir, esant poreikiui, numato priemones asmens (šeimos) problemai spręsti.
 6. Nedelsiant informuoja skyriaus vedėją ar vyr. soc. darbuotoją apie problemas, kylančias teikiant socialinės priežiūros paslaugas, inicijuoja problemų sprendimą.
 7. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
 8. Dirba komandiniu principu: keičiasi, dalinasi informacija, reikalinga teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, dalinasi patirtimi, bendradarbiauja su kitų Centro skyrių specialistais, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų specialistais.
 9. Renka ir analizuoja informaciją apie miesto bendruomenės gyventojų poreikius pagalbos į namus paslaugų teikimui, išvadas teikia skyriaus vedėjui.
 10. Kiekvieną dieną suveda informaciją į SPIS sistemą apie suteiktas bendrąsias paslaugas, bei pagalbą maisto paketais.
 11. Pagal kompetenciją suveda informaciją SPIS SDP posistemėje.
 12. Pildo pagalbos į namus teikimui reikalingų dokumentų registracijos žurnalus, formuoja klientų bylas.
  13.Skyriaus vedėjo nurodymu rengia įvairias ataskaitas, tvarkas ir kitus dokumentus pagal poreikį savo kompetencijos ribose, pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 13. Organizuoja ir koordinuoja socialinio darbuotojo padėjėjo darbą, teikia metodinę pagalbą.
 14. Sudaro socialinio darbuotojo padėjėjo mėnesio darbo grafiką ir teikia suderinimui skyriaus vedėjui iki einamojo mėnesio 5 d. Darbo grafike atlikus korekciją būtina iš naujo suderinti su vedėju, ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
 15. Su darbo grafiku socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėją, supažindina pasirašytinai. Pakoregavus darbo grafiką, soc darbuotojo padėjėjas ne vėliau kaip sekančią dieną turi būti supažindintas pasirašytinai.
 16. Dalyvauja centro programų ir projektų rengime ir vykdyme.
 17. Nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti.
 18. Priima prašymus dėl bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų gavimo.
 19. Atlieka asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą (atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų paslaugų rūšį).
 20. Rengia pagalbos į namus paslaugų teikimo, mokėjimo sutartis;
 21. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir/ar Direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams.
  Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • užpildytą pretendento anketą;
  • motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,50
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt)
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. kovo 16 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt

Skip to content