Menu Close

Socialinis darbuotojas globos veiklos koordinavimui (terminuota darbo sutartis)

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2. būti išklausius ir (ar) per pirmuosius darbo metus išklausyti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV-66, „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“.
 3. žinoti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją, kitas LR tarptautines sutartis, LR civilinį kodeksą, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos organizavimo nuostatus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje.
 4. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžius.
 5. gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
 7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinias bei mokėti jas taikyti praktiškai.
  Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
 8. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, šveitimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, dalyvaudamas sudarant Planą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Atvejo vadybos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, užtikrindamas sąlygas globojamam (rūpinamam), prižiūrimam ar įvaikintam vaikui palaikyti ryšį su broliais ir seserimis, tėvais ir artimaisiais, derindamas teikimas paslaugas ir pagalbą vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai, ir atvejo vadybininkais.
 9. Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių bylą, kurioje pateikiamas individualus jų poreikių vertinimas, stiprybės, silpnybės, Planas bei reikalingų paslaugų teikimo eiga.
 10. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:
  8.1. per 30 dienų nuo prižiūrimo vaiko apgyvendinimo šeimoje dienos kartu su kitais globos centro specialistais organizuoja visų individualių prižiūrimo vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo (-si), specialiųjų ir kitų poreikių įvertinimą, atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje ir budinčio globotojo šeimoje. Atliekant poreikių vertinimą, organizuojamas ne mažiau nei vienas susitikimas budinčio globotojo šeimoje.
  8.2. kartu su budinčiu globotoju ir kitais globos centro specialistais per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje dienos sudaro Planą vaikui, budinčiam globotojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;
  8.3. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia ir (ar) organizuoja individualias konsultacijas budinčiam globotojui ir prižiūrimam vaikui. Nustačius poreikį, individualios globos centro specialistų konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ir (ar) intensyvi pagalba turi būti organizuojama budinčio globotojo gyvenamojoje vietoje;
  8.4. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimu vaiku tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (skambučiais, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) teikia emocinę paramą ir palaikymą;
  8.5. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui;
  8.6. organizuoja kitų specialistų pagalbą (logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugos, vaiko neformaliojo ugdymo ir (ar) užimtumo paslaugos ir kt.), atsižvelgdamas į nustatytus prižiūrimo vaiko poreikius, kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos (specialiųjų poreikių, susijusių su švietimu ir jo pritaikymu, patenkinimas), sveikatos priežiūros ar kitų reikalingų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;
  8.7. atsižvelgdamas į budinčio globotojo, kartu gyvenančių jo šeimos narių ir (ar) individualius prižiūrimo vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;
  8.8. teikia informaciją ir derina veiksmus su budinčiu globotoju dėl vaiko susitikimo su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, tvarkos ir Plano įgyvendinimo eigos, pokyčių ir įgyvendinimo, padeda budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, ir organizuoja pagalbą budinčiam globotojui ir budinčio globotojo prižiūrimam vaikui po šių susitikimų;
 11. 9. globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, kartu su globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais ar įtėviais:
  8.9.1. per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjų (rūpintojų) šeimoje ar šeimynoje dienos užmezga kontaktą su globojamu (rūpinamu) vaiku, jo globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais bei su kartu gyvenančiais jų šeimos nariais ar per 30 kalendorinių dienų nuo įtėvių prašymo teikti koordinuotą pagalbą gavimo dienos kartu su kitais globos centro specialistais įvertina visus globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko individualius sveikatos, vystymosi, ugdymo (-si), specialiuosius ir kitus poreikius;
  8.9.2. turi įvertinti globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių poreikius, kylančius dėl globos (rūpybos) ar įvaikinimo ir pagal surinktą informaciją per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo šeimoje ar šeimynoje dienos sudaro Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planą;
  8.9.3. peržiūri Planą: analizuoja, kokių buvo pokyčių, kokie rezultatai pasiekti ir kokie nepasiekti (jeigu tokių buvo, tai dėl kokių priežasčių), kurios priemonės buvo efektyvios / neefektyvios, numato tolimesnius veiksmus.
  8.9.4. peržiūri Planą atsiradus reikšmingų aplinkybių ar naujų pagalbos poreikių, turinčių įtakos Plano įgyvendinimui arba kokybiškam paslaugų teikimui, arba jiems pasikeitus, bet ne rečiau nei;
  8.9.5. jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis įvaikintas ir jei yra įtėvių prašymas teikti koordinuotą pagalbą, organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su jais;
  8.9.6. jei vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba), organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, palaiko ryšį su jais, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams;
  8.10. tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais.
  8.11. esant poreikiui, padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;
  8.12. atsižvelgdamas į individualius globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ir (ar) vaiko poreikius, jiems tarpininkauja kitose institucijose;
  8.13. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu;
  8.14. VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;
  8.15. užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
  8.16. pagal poreikį bendradarbiauja su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, ir budintį globotoją, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;
  8.17. bendradarbiauja su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais ir įtėviais dėl išskirtų brolių (seserų) grupių susitikimų ir užtikrina sąlygas išskirtų brolių (seserų) grupei bendrauti ir palaikyti tarpusavio ryšius atsižvelgdamas į geriausius vaikų interesus augti ir vystytis šeimoje ir jų teisę išlaikyti brolių (seserų) tarpusavio ryšius tais atvejais, kai brolių (seserų) grupė išskaidoma ir nustatoma skirtingų globėjų (rūpintojų) globa (rūpyba);
  8.18. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, vaikų globos namų darbuotojais;
  8.19. kilus įtarimų, kad budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimoje, šeimynoje yra pažeidžiamos vaiko teisės, globos koordinatorius imasi aktyvių veiksmų (nedelsdamas įvairiomis ryšio priemonėmis susisiekia su budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), šeimyna ir (ar) prižiūrimu, globojamu (rūpinamu) vaiku, vyksta į budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimą, šeimyną surinkti ir patikslinti informacijos, atlieka kitus teisės aktuose nurodytus veiksmus, skirtus vaikui apsaugoti), siekdamas užtikrinti tėvų globos netekusio vaiko interesus;
  8.20. įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes;
  8.21. vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;
  8.22. renka, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą konsultuojamų asmenų problemoms spręsti;
  8.23. rengia darbo ataskaitas ir planus, teikia nustatytais terminais. Pildo kitą darbui būtiną dokumentaciją;
  8.24. Globos centrų mainų svetainėje pildo reikalingas ataskaitas;
  8.25. SPIS sistemoje pildo informaciją apie suteiktas paslaugas;
  8.26. vadovo pavedimu vaduoja kitą Globos centro socialinį darbuotoją globos veiklos koordinavimui ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
  8.27. Vykdo kitas Centro direktoriaus ir/ar Globos centro vedėjo darbui pavestas užduotis.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,60.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. vasario 1 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt

Skip to content