Menu Close

Socialinis darbuotojas GIMK programos vykdymui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 • turėti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą ir turėti galiojantį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą;
 • žinoti Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją, kitas LR tarptautines sutartis, LR civilinį kodeksą, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vaiko globos organizavimo nuostatus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų globėjams(rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
 • gerai žinoti ir taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 • vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 • vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;
 • nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną Šeimynų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
 • parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 • vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 • teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • formuoja ir pildo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių bylas. Atsako už duomenų, informacijos savalaikį ir teisingą pateikimą;
 • teikia budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;
 • vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais, su kitais GIMK specialistais, teikiančiais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, Centro specialistais.
 • dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais;
 • organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 • atlieka įvertinimą ir/ar pervertinimą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimų gyvenamojoje vietoje;
 • rengia ir teikia VTAS išvadą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu užpildant atitinkamą formą;
 • rengia ir teikia VTAS pervertinimą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;
 • rengia ir teikia VTAS įvertinimą:
  26.1. dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti bei globoti vaikus, nesusietus giminystės ryšiais, pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais);
  26.2. dėl asmenų, pageidaujančių įsivaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką (-us), pasirengimo tapti įtėviais;
  26.3. dėl asmenų, pageidaujančių įsivaikinti vaikus, įtrauktus į galimų įvaikinti vaikų sąrašą, pasirengimo tapti įtėviais;
 • esant poreikiui lydi būsimus globėjus (rūpintojus) ar įtėvius į susitikimą ir susipažinimą su vaiku;
 • organizuoja ir teikia metodinę, socialinę ir psichologinę pagalbą vaiko globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams individualių konsultacijų bei savipagalbos grupių užsiėmimų metu;
 • dalyvauja įvairių komisijų veikloje sprendžiant globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimus;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
 • dalyvauja socialinių programų ir kitų socialinių priemonių rengime bei įgyvendinime.
 • rengia ataskaitas apie suteiktas paslaugas, projekto įgyvendinimo rezultatus, užtikrina duomenų pateikimo savalaikiškumą ir teisingumą.
 • teikia siūlymus VTAS dėl:
  33.1. globos (rūpybos) nutraukimo ir vaiko grąžinimo tėvams;
  33.2. vaiko laikinosios globos (rūpybos) tęsimo;
  33.3. nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
  33.4. globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų.
 • nedelsiant raštu informuoja raštu VTAS apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisų pažeidimais;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl globėjams (rūpintojams) ir įtėviams kylančių problemų sprendimo;
 • užtikrina kokybišką globėjams (rūpintojams) ir įtėviams paslaugų teikimą ir jų atliekamų įsipareigojimų kontrolę;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).
 • vadovo pavedimu vaduoja kito skyriaus vadovą jo ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
 • užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;
 • nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti;
 • viešina Globos centro veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 • vykdo kitas Centro direktoriaus ir/ar vadovo darbui pavestas užduotis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 – 8,4.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. gruodžio 23 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content