Menu Close

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

Reikalavimai:
1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;
2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;
3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
4. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
6. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;
7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
8. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;
9. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;
10. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

Socialinis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 1. tiria socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų socialinę aplinką;
 2. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms;
 3. formuoja šeimos, kuriai teikiamos socialinės paslaugos, bylą, kaupia ir sistemina dokumentaciją, informaciją, susijusią su šeima, jos socialine aplinka;
 4. pildo Darbo su šeimomis eigų aprašymus, atsižvelgiant į socialinių paslaugų teikimo dažnumą, juos kiekvieną pentadienį arba iki kitos savaitės pirmadienio susega į formuojamą šeimos bylą;
 5. kartu su šeima sudaro Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių ir jo laikantis organizuoja bei teikia socialinę priežiūrą, numato konkrečias socialines paslaugas, ieško socialinių sprendimų alternatyvų. Taiko asmeninį ir grupinį socialinio darbo modelį;
 6. vertina pokyčius šeimoje ir sprendžia paslaugų poreikio pokyčio reikalingumą;
 7. įvertina šeimos socialinę aplinką, rašo buities tyrimo aktus; vertina (asmens) šeimos socialinių paslaugų poreikį, pildo apsilankymo aktai;
 8. dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia pasiūlymus, informaciją apie suteiktas ir teikiamas socialines paslaugas šeimai, sudarant Pagalbos planą;
 9. patvirtinta forma teikia informaciją ir siūlymus apie šeimą atvejo vadybininkui pagal Pagalbos plane nutartą pateikimo dažnumą;
 10. vertina socialinės rizikos veiksnius patiriančiai šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą;
 11. teikia raštu siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 12. teikia atvejo vadybininkui siūlymus raštu arba šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžio metu dėl socialinės rizikos veiksnius patiriančios šeimos socialinių paslaugų nutraukimo;
 13. tarpininkauja ir nukreipia šeimą bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus šeimai, asmeniui specialistus;
 14. bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos socialine aplinka;
 15. bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo įstaigos pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, psichologais, nevyriausybinių organizacijų ir kitų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos veiksnius patiriančiomis šeimomis;
 16. užtikrina tikslingą socialinių išmokų vaikams panaudojimą, atlieka prevencinį darbą ir esant poreikiui tarpininkauja su tėvais, jeigu jie naudoja socialines išmokas ne pagal paskirtį, vengia išlaikyti vaikus, daro jiems neigiamą įtaką savo elgesiu;
 17. teikia rekomendacijas dėl išmokų vaikams ir socialinių pašalpų šeimai, kai nėra taikoma atvejo vadyba;
 18. nustato vaikų dienos centro asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 19. teikia vaiko laikinosios priežiūros socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, socialinių paslaugų teikimą;
 20. pagal poreikį ir galimybes organizuoja bei dalyvauja organizuojant akcijas, vykdant projektus socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų vaikams paremti;
 21. pateikia ataskaitą Skyriaus vedėjui iki einamojo mėnesio 5 kalendorinės dienos;
 22. kiekvieną darbo dieną pildo Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbuotojo einamųjų darbų Savaitės planą – ataskaitą. Užpildytą ir pasirašytą pateikia skyriaus vedėjui iki kitos savaitės antradienio;
 23. suveda informaciją apie suteiktas bendrąsias socialines paslaugas šeimoms į Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS);
 24. teikia informacija skyriaus vedėjui apie skyriaus vykdomas veiklas, rezultatus, statistinius duomenis;
 25. dalyvauja Skyriaus susirinkimuose, komandiniame darbe;
 26. rengia raštus pagal savo kompetenciją,
 27. vykdo saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
 28. užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir kontrolę;
 29. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo bei kitų pagalbos priemonių) taikymo;
 30. dalyvauja Direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijos;
 31. skyriaus vedėjo pavedimu atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja socialinį darbuotoją darbui su šeimomis, dirbantį Skyriuje;
 32. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vedėją ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti;
 33. vykdo kitas vienkartines, nenuolatinio pobūdžio Centro administracijos, skyriaus vedėjas pavestas užduotis kompetencijos ir pareigybės aprašymo ribose, išskyrus atvejus, kai pavedimas vykdomas paties darbuotojo sutikimu.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • motyvacinį laišką.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,60.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. sausio 31 d.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 684 20815, el. p. personalas@paneveziospc.lt.

Skip to content