Menu Close

Viešųjų pirkimų specialistas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje (privalumas);
 • Mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point, Microsoft Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • Būti susipažinus ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis Viešųjų pirkimų, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, specialisto pareigybės aprašymu;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant viešųjų pirkimų vykdymą per CPO katalogą, CVP IS priemonėmis);
 • derina pirkimo iniciatorių parengtas paraiškas vykdyti viešuosius pirkimus, kvietimų tiekėjams tekstus, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo, viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus;
 • registruoja pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas vykdyti viešuosius pirkimus ir kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą viešųjų pirkimų žurnale;
 • rengia ir derina pagal patvirtintą įstaigoje tvarką, viešųjų pirkimų planą ir paskelbia jį CVPIS ir įstaigos tinklapyje.
 • vadovaudamasis viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, skaičiuoja Centro viešųjų pirkimų vertes;
 • rengia sutarčių su pirkimus laimėjusiais vykdytojais projektus, juos derina su teisininku;
 • užtikrina informacijos apie vykdomus, įvykdytus supaprastintus pirkimus Centro tinklapyje paskelbimą;
 • tvarko dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą,
 • rengia viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų komisijos reglamento, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais projektus;
 • nagrinėja prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus viešųjų pirkimų klausimais;
 • dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, užtikrina informacijos pateikimo savalaikiškumą;
 • bendradarbiauja ir konsultuoja Centro padalinių atstovus, pirkimų iniciatorius viešųjų pirkimų vykdymo klausimais; teikia metodinę pagalbą pirkimų iniciatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją bei kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);
 • seka Viešųjų pirkimų įstatymo, įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimus viešųjų pirkimų srityje ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras;
 • organizuoja informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, duomenų kaupimą ir jos pateikimą laiku administracijai;
 • teikia informaciją, reikalingą įstaigos strateginiams ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti;
 • vykdo kitus su Centro uždaviniais, funkcijomis ir viešaisiais pirkimais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 – 8,4.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. kovo 2 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content