Menu Close

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas yra biudžetinės įstaigos Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Pagalbos namuose skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal  darbo sutartį.

Pareigybės lygis – C

Šias pareigas einantis darbuotojas kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas. Pagal sudarytą grafiką lanko paslaugų gavėjus ir teikia jiems pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdo ir palaiko jų namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

Būti baigęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus.

Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą.

Išmanyti raštvedybos taisykles bei turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis

Gebėti dirbti komandoje, teikti socialinę pagalbą įvairių socialinių problemų bei specialių poreikių turintiems asmenims

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,20.

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2022 m. vasario 4 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 694 00392.

Skip to content