Menu Close

Globos centro psichologas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą);
 2. būti išklausius ir (ar) per pirmuosius darbo metus išklausyti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV-66, „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“.
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teikiant psichologinę pagalbą;
 4. gebėti taikyti vertinimo metodikas, atliekant asmens psichologinį įvertinimą;
 5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius socialinės globos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sritis, kitus teisės aktus reglamentuojančius profesinės veikslo sritis. Žinoti Centro nuostatus, vidaus tvarkos taisykles ir kitus lokalinius teisės aktus reglamentuojančius Centro veiklą. Profesinėje veikloje vadovautis Psichologo etikos kodeksu;
 6. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
 7. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti ir sisteminti, apibrendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 9. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. užpildytą pretendento anketą;
 5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. kovo 9 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pareiginės algos koeficientas 9.00.

Apie konkursą galima pasiteirauti tel.: 8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt.

Skip to content