Menu Close

Personalo specialistas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas – aukštasis vadybos, teisės, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
– Turėti darbo patirties personalo valdymo srityje.
– Išmanyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymą ir darbo santykius.
– Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
– Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
– Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
– Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei mokėti jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
1. Tinkamai ir laiku ruošia įstaigos darbuotojų (toliau – darbuotojai) priėmimo, atleidimo, darbo sąlygų keitimo ir kitą su personalo administravimu susijusią dokumentaciją (darbo sutartis, jų pakeitimus, papildymus, darbo sutarties nutraukimo dokumentus, kitas sutartis, sudaromas su darbuotoju, įsakymus ir įspėjimus, pažymas, raštus, aktus ir kt.), teikia pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, nedraudiminius laikotarpius, apdraustajam suteiktas (atšauktas) tikslines atostogas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – draudėjas).
2. Kontroliuoja, kad darbuotojas būtų supažindintas su pareigybės aprašu, Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, konfidencialumo pasižadėjimais ir kitais įstaigoje galiojančiais norminiais aktais.
3. Tvarko darbuotojų apskaitą ir užtikrina, kad visi personalo administravimo dokumentai būtų tinkamai paruošti ir tinkamai saugomi.
4. Organizuoja darbuotojų pareigybės aprašymų, Centro vidaus tvarkos taisyklių rengimą bendradarbiaujant su direktoriumi bei padalinių vedėjais.
5. Personalo administravimui skirtoje informacinėje sistemoje tinkamai ir laiku suveda gaunamus, parengtus, siunčiamus dokumentus, taip pat darbuotojo asmens duomenis, darbo laiko apskaitos duomenis.
6. Tvarko darbuotojų asmens bylas, paruošia jas perdavimui saugoti į archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą.
7. Konsultuoja įstaigos padalinių vedėjus, kitus darbuotojus darbo teisės, personalo dokumentų sudarymo ir valdymo klausimais, suteikia reikalingą, su tiesioginiu vadovu suderintą, informaciją personalo administravimo, darbo laiko apskaitos klausimais.
8. Operatyviai reaguoja į darbuotojams, padalinių vedėjams iškilusias problemas dėl Centro personalo administravimo, ieško tinkamiausio sprendimo, suderinus su tiesioginiu vadovu, siūlo sprendimus, aktyviai dalyvauja problemų sprendime, bei informuoja apie kitus iškylančius personalo valdymo klausimus savo tiesioginį vadovą.
9. Vadovaujantis įstaigoje patvirtintu dokumentacijos planu, nuo kiekvienų kalendorinių metų pradžios tinkamai kaupia dokumentus, sudaro bylas ir jas kitų metų pabaigoje perduoda į archyvą.
10. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, pakeitimų projektus ir teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl įstaigos vidaus tvarkų, procedūrų ir kitų vidaus aktų ir (ar) kitų dokumentų pakeitimo, papildymo ar parengimo.
11. Domisi ir diegia personalo tobulinimosi naujoves.
12. Sudaro darbuotojų periodinio sveikatos tikrinimosi grafiką, stebi terminus ir informuoja darbuotojus dėl periodinio sveikatos pasitikrinimo.
13. Veda darbuotojų panaudotų ir nepanaudotų atostogų apskaitą, bendradarbiauja su buhalterija rengiant direktoriaus įsakymų projektus atostogų (kasmetinių ir priklausančių pagal galiojančias Kolektyvines sutartis) ir kitais klausimais.
14. Stebi, kad prašymai dėl atleidimo, atostogų suteikimo būtų pateikti korektiškai, pagal galiojančius teisės aktus, pridedami reikiami, pagrindžiantys prašymą dokumentai, kai tai numatyta vidaus ar kituose teisės aktuose.
15. Kompetencijos ribose rengia atsakymus į užklausas, direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus, susijusius su personalo administravimo klausimais.
16. Dalyvauja Centro veiklos planavime, rengiant įmonės struktūrinę schemą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, įvairiose įstaigos darbo komisijose.
17. Kaupia ir sistemina duomenis apie įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
18. Vadovaudamasis teisės aktais užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams, direktoriaus pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0 – 8,4.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • užpildytą pretendento anketą;
  • motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. kovo 2 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content