Menu Close

Teikiame pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims

Teikiame pagalbą maisto produktais nepasiturintiems asmenims

[aioseo_breadcrumbs]

Kas yra pagalba maisto produktais nepasiturintiems asmenims?

Sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Panevėžio miesto gyventojams gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą  (toliau – Parama) ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir / ar socialinės atskirties mažinimo.

Kas gali gauti šią paslaugą?

Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-805(4.1E) „Dėl pavedimo organizuoti paramos iš Europos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams teikimą ir galimo maksimalaus pajamų dydžio, tenkančio vienam asmeniui išimties tvarka, nustatymo“ (2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A-514 redakcija) nustatytas maksimalus pajamų dydis, tenkantis vienam asmeniui išimties tvarka, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,6 VRP dydžio per mėnesį, kai:

 • asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
 • asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
 • šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
 • šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
 • asmuo vienas augina vaikus;
 • šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
 • asmenys atitinka kriterijus, nurodytus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“, 28 punktu.

Kokia pagalba teikiama?

Parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 • asmens tapatybės dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
 • pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
 • teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo.

Kur kreiptis?

A. Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys

Specialistų kontaktai ČIA

Paslaugos teikimą reguliuojantys teisės aktai:

Skip to content