Menu Close

Pagalbos namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (terminuota darbo sutartis iki 6 mėnesių)

Keliami reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;

4. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti, mokėti teikti pirmąją pagalbą ir turėti galiojančius pirmosios pagalbos mokymų ir higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;

5. mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, nuolatos laikytis asmeninės higienos reikalavimų;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;

7. Prieš pradedant dirbti privalo: būti baigęs privalomo sveikatos mokymo kursus bei įgijęs PP008 formos pažymėjimą ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų (kodas HB, H2, HBB, H10) pažymėjimus.

Darbo pobūdis – teikti asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas. Pagal sudarytą grafiką lankyti paslaugų gavėjus ir teikti jiems pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdyti ir palaikyti jų namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233,18 Eur neatskaičius mokesčių).

Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) turi pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 4 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti 8 694 00 392.

Skip to content