Menu Close

Nakvynės namų vedėjas

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažiau nei vienerius metus darbo socialinėje srityje patirties ir administracinio darbo patirties;
 • Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
 • Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 • Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

  Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas:
 • Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina Nakvynės namų darbuotojų darbą, sprendžia jam pavaldžių darbuotojų užimtumo ir kitas su jų darbu kilusias problemas;
 • Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Nakvynės namų darbuotojams socialinių paslaugų organizavimo, teikimo ir koordinavimo, konfliktų valdymo klausimais;
 • Nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, paslaugų gavėjų paklausimus, prašymus Skyriaus veiklos klausimais ir rengia raštų Skyriaus veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą);
 • Informuoja Skyriaus darbuotojus apie gaunamus raštus, nurodymus, pasiūlymus, teisės aktus ir jų pakeitimus;
 • Nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus ir savo kompetencijos ribose priima sprendimus;
 • Rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus);
 • Rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei;
 • Teikia Centro direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas;
 • Bendradarbiauja su kitais Centro skyriais, taip pat su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, esant poreikiui atstovauja Skyriui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
 • Vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą;
 • Organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
 • Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;
 • Rengia ir savarankiškai ar su kitomis savivaldybės, nevyriausybinėmis institucijomis įgyvendina socialines programas, projektus, kitas socialines priemones, dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse;
 • Vykdo Skyriaus teikiamų paslaugų kokybės kontrolę: sistemiškai analizuoja ir vertina teikiamų Nakvynės namuose socialinių paslaugų kokybę, skyriaus darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, teikia išvadas Centro direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams;
 • Padeda naujam darbuotojui adaptuotis, apmoko dirbti su paslaugų gavėjais, programomis ir kitomis darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikotarpiui skiria kuratorių;
 • Supažindina Skyriaus darbuotojus su jų darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir Centro vidaus dokumentais, kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbo tvarkos taisyklių, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir pan.;
 • Organizuoja ir atsako už savo pareigų bei funkcijų laikiną perdavimą jį vaduojančiam darbuotojui ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
 • Vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • Rengia Skyriaus metų (esant poreikiui – mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus, ataskaitas. Kontroliuoja ir užtikrina veiklos planų vykdymą;
 • Periodiškai organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus;
 • Rūpinasi socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • Kontroliuoja ir užtikrina, kad tinkamai būtų naudojamas Nakvynės namų turtas ir materialinės atsargos;
 • Vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus ir nurodymus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,65.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 d darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. vasario 22 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content