Menu Close

Nakvynės namų socialinis darbuotojas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą.
• Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus.
• Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
• Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
• Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo apskaitos, archyvavimo standartus, elektroninių dokumentų tvarkymo standartus.
• Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.
• Suprasti ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
• Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vykdo Vedėjo nurodymus ir koordinuoja socialinio darbuotojo padėjėjų darbą.
• Priima ir registruoja eSPIS sistemoje asmenų prašymus-paraiškas ir pildo kitus dokumentus socialinės priežiūros paslaugoms gauti.
• Nustato socialinę riziką patiriantiems asmenims socialinių paslaugų poreikį ir vertinimo kopiją teikia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui (toliau-Skyrius) per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.
• Priimant naują paslaugų gavėją Apgyvendinimui Nakvynės namuose, supažindina jį su Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų gavėjo vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitomis tvarkomis.
• Per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo pradžios parengia kartu su Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavėju sudaro individualų veiklos planą, periodiškai jį (ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį) jį peržiūri, esant poreikiui-pildo, koreguoja. Savarankiškai parenka indvidualius pagalbos paslaugų gavėjui teikimo modelius ir metodus.
• Vykdo iš pataisos įstaigų paleidžiamo (paleisto) asmens dar esant įstaigoje sudarytą jo asmeninius ir socialinius poreikius atitinkantį socialinės integracijos planą, teikiant palydimąją paslaugą.
• Kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie suteiktas paslaugas, pildo duomenis apie paslaugų gavėjus ir jiems suteiktas socialines paslaugas į eSPIS sistemą.
• Rengia mėnesio, metines ataskaitas, pranešimus, dokumentų projektus ir kitą reikalingą informaciją Centrui ir kitoms institucijoms Vedėjo nurodymu.
• Formuoja paslaugų gavėjų asmens bylas, užtikrina savalaikį ir teisingą duomenų pateikimą, atnaujinimą.
• Pildo Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo žiniaraštį ir, suderinę su Vedėju, teikia Centro buhalterijai ne vėliau kaip kito mėnesio 10 d. už praėjusį mėnesį.
• Bendradarbiauja su Centro skyriais, pirminės sveikatos priežiūros specialistais, probacijos tarnybos specialistais, visuomeninių organizacijų bei kitų institucijų atstovais, sprendžiant paslaugų gavėjo įvairias (socialines, sveikatos) problemas.
• Ugdo paslaugų gavėjų buitinius, kasdieninius socialinius įgūdžius (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant namų ruošos darbus ir kt.), skatina jų savarankiškumą, skatina paslaugų gavėjų integraciją į visuomeninę, kultūrinę, darbinę veiklą, organizuoja paslaugų gavėjų užimtumą.
• Konsultuoja, informuoja paslaugų gavėjus socialinių paslaugų teikimo klausimais, tarpininkauja ir atstovauja įstaigoje ir institucijose, sprendžiant jų problemas.
• Domisi socialinio darbo pasiekimais, naujais darbo metodais, taiko pažangią patirtį, analizuoja ir tobulina savo profesinę veiklą, kelia profesinę kvalifikaciją.
• Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
• Laikosi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, (neatskleidžia konfidencialios informacijos apie šeimas tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose);
• 17.Vykdo paslaugų gavėjų pinigų ir dokumentų apskaitą pagal asmens dokumentų, pinigų priėmimo ir išdavimo tvarką, rengia ataskaitas ir atsiskaito Vedėjui.
• Vaduoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo administratorių, nakvynės namų socialinį darbuotoją jo ligos, atostogų ar kitais nebuvimo darbe atvejais.
• Informuoja Vedėją apie ypatingus įvykius ir iškilusias problemas.
• Vykdo kitus Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, Vedėjo pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7.00.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. gruodžio 27 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content