Menu Close

Nakvynės namų individualios priežiūros darbuotojas

Keliami reikalavimai:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

turėti vieną iš kvalifikacijų: socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą.

būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus.

būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, ir kitais dokumentais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti.

mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, nuolatos laikytis asmeninės higienos reikalavimų.

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis.

prieš pradedant dirbti privalo: būti baigęs privalomojo  sveikatos mokymo kursus ir  turėti privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233 Eur neatskaičius mokesčių). Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 661 18510.

Skip to content