Menu Close

Kompensacinės technikos išdavimo ir priežiūros specialistas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu; Būsto pritaikymo tvarkos aprašu, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą, savivaldybės sprendimais, Centro bei skyriaus nuostatais bei šiais pareiginiais nuostatais;
3. gebėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis naujomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos ir perdavimo priemonėmis;
4. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, planuoti savo darbą, sugebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. žinoti ir gebėti taikyti lietuvių kalbos rašybos raštvedybos, archyvų tvarkymo taisyklių reikalavimus, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;
7. žinoti profesinės etikos reikalavimus; bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
8. būti empatišku, pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti, valdytis stresinėse situacijose ir mokėti spręsti konfliktus.

Šias pareigas einančio darbuotojo pagrindinės funkcijos:
1. teikti informaciją, tarpininkauti ir konsultuoti miesto gyventojus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems ir neįgaliųjų TPP aprūpinimo,
2. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti TPP ir instruktuoti klientus dėl jų naudojimo;
3. inicijuoti sutarčių su paslaugų gavėjais pasirašymą, kontroliuoti jų vykdymą ir sutartyje numatytų sąlygų laikymąsį, inicijuoti jų atnaujinimą;
4. teisės aktų nustatyta tvarka perimti iš Panevėžio miesto savivaldybės pagal Būsto ir aplinkos pritaikymo programą neįgaliesiems įrengtus stacionarius vertikalius, nuožulnius keltuvus, pandusus ir kitą įrangą ;
5. teisės aktų nustatyta tvarka perduoti asmenims Panevėžio miesto savivaldybės Centrui perduotą turtą, inicijuoti panaudos sutarčių pasirašymą;
6. saugoti, vadovaujantis techninių priemonių instrukcijomis, nuo gedimo ar sunaikinimo jam patikėtas materialines vertybes;
7. dirbti, vykdant pareigybines funkcijas, su eSPIS ir TPP apskaitos informacinėmis sistemomis;
8. organizuoti (rūpintis) grąžinamų priemonių dezinfekcija, technine būkle, esant pažeidimams (gedimams, lūžiams) registruoti registracijos žurnale;
9. organizuoti nebetinkamų naudoti TPP ir kitų patikėtų priemonių nurašymą;
10. bendradarbiauti su įmonėmis, teikiančiomis priežiūros ir remonto paslaugas neįgaliųjų technikai, gaminančiomis įrangą neįgaliesiems;
11. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su savivaldybės administracija ir kitų savivaldybių institucijomis, Techninės pagalbos centru prie SADM, kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
12. vykdyti šviečiamąją informacinę veiklą,
13. organizuoti keltuvų, liftų techninį aptarnavimą ir priežiūrą;
14. vesti techninių pagalbos priemonių apskaitą ir užtikrinti duomenų teisingumą,
15. kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie socialinių asmenų grupes, suteiktas būsto neįgaliojo poreikiams pritaikymo paslaugas;
16. rengti finansines, statistines ir kitas ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą;
17. užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą, laikantis asmens duomenų bei kitų duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
18. vaduoti socialinį darbuotoją bendrųjų socialinių paslaugų teikimui jo atostogų, ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
19. planuoti neįgaliųjų technikos, TPP poreikį bei priežiūros paslaugas;
20. dalyvauti komisijų darbo grupių darbe;
21. teikti siūlymus dėl socialinių ir kitų teikiamų paslaugų gerinimo, įgyvendinti veiklos kokybės gerinimo priemones;
22. vykdyti kitus, nenuolatinio pobūdžio teisėtus direktoriaus įsakymus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  5,0 – 8,4.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. lapkričio 22 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content