Menu Close

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus individualios priežiūros darbuotojas

Keliami reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

Turėti vieną iš kvalifikacijų:

1. įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;

2. išklausęs Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus (įžanginius mokymus galite išklausyti iki darbo pradžios);

3. įgijęs sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus;

Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus;

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Darbo pobūdis: dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti Bendruomeninių vaikų globos namų tikslus. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, ir kitais teisės aktais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti.

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku paromis.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,63 (1233 Eur neatskaičius mokesčių). Pretendentas savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją turi pateikti iki 2023 m. lapkričio 24 d. elektroniniu paštu personalas@paneveziospc.lt. Telefonas pasiteirauti: 8 675 71 939.

Skip to content