Menu Close

Globos centro vedėjas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą);
2. būti išklausius ir (ar) per pirmuosius darbo metus išklausyti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. BV-66, „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“;
3. turėti darbo patirties socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
5. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja, organizuoja, vertina Globos centro darbuotojų darbą (vykdant skyriui priskirtas funkcijas) ir kontroliuoja kokybišką teikimą paslaugų gavėjams;
2. konsultuoja Centro darbuotojus dėl pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, teikia jiems metodinę pagalbą;
3. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, paklausimus, prašymus Centro veiklos klausimais ir rengia raštų Centro veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą);
4. informuoja Globos centro darbuotojus apie gaunamus raštus, nurodymus, pasiūlymus, teisės aktus ir jų pasikeitimus;
5. nagrinėja Globos centro darbuotojų tarnybinius pranešimus;
6. rengia Globos centro darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus);
7. rengia informaciją apie Centro teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei;
8. teikia Panevėžio socialinių paslaugų Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams ar direktoriaus pavaduotojui bendriesiems reikalams pasiūlymus dėl Centro darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas;
9. bendradarbiauja su kitais Panevėžio socialinių paslaugų centro skyriais, taip pat su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, esant poreikiui atstovauja Centrui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
10. vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą;
11. organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
12. veda duomenis į SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų bazę;
13. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant;
14. rengia ir įgyvendina socialines programas, projektus, kitas socialines priemones, dalyvauja Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse;
15. vykdo Centro teikiamų paslaugų kokybės kontrolę: sistemiškai analizuoja ir vertina teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų pateikiamas darbo ataskaitas, teikia išvadas direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams;
16. padeda naujam darbuotojui adaptuotis, apmoko dirbti su klientais, programomis ir kitomis darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikotarpiui skiria kuratorių;
17. supažindina Centro darbuotojus su jų darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir Panevėžio socialinių paslaugų centro vidaus dokumentais, kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbo tvarkos taisyklių, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir pan.;
18. organizuoja ir atsako už savo pareigų bei funkcijų laikiną perdavimą jį vaduojančiam darbuotojui ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
19. rengia Globos centro darbuotojų darbo grafikus, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę, kasdien pildo darbo laiko žiniaraštį Biudžetas VS programoje Personalo modulyje;
20. kontroliuoja, ar Skyriaus personalas turi kvalifikaciją, leidžiančią teikti socialines paslaugas, ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais;
21. rengia Centro metų (esant poreikiui – mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus. Kontroliuoja ir užtikrina veiklos planų vykdymą;
22. periodiškai organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus;
23. rūpinasi socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
24. direktoriaus pavedimu vaduoja skyrių vadovus jų ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
25. kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius tarp paslaugų gavėjo ir paslaugas teikiančio personalo;
26. rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį;
27. užtikrina pavaldžių darbuotojų darbo drausmę;
28. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, bei asmens duomenų konfidencialumą teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
29. vykdo kitas centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pavestas užduotis, neprieštaraujantiems teisės aktams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0-9,5.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. lapkričio 22 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content