Menu Close

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams kvalifikacijai keliami šie specialūs reikalavimai:
1. įgytas išsilavinimas – socialinio darbo kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinio darbo kvalifikacija;
2. profesinė darbo patirtis – ne mažiau trijų metų socialinio darbo srityje;
3. privaloma būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reguliuojančiais bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendinimą;
4. pageidaujama mokėti šias užsienio kalbas: bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų);
5.gebėti dirbti komandoje ir turėti nepriekaištingą profesinę reputaciją;
6. išmanyti raštvedybos taisykles bei turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
7. kiti specialūs reikalavimai – gebėti dirbti savarankiškai organizuojant darbą, modeliuojant situacijas, sprendžiant konfliktus;
8. būti susipažinusiam su socialinio darbo organizavimo ir valdymo principais, turėti žmoniškųjų išteklių valdymo, administracinio darbo ir veiklos organizavimo įgūdžių.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams atlieka šias funkcijas:
1. koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimo organizavimą Centre, organizuoja Centro veiklos plano rengimą ir prižiūri jo vykdymą;
2. teikia informaciją ir konsultuoja (miesto gyventojus socialinių paslaugų klausimais, kitų institucijų atstovus);
3. analizuoja ir sistemina informaciją apie suteiktas socialines paslaugas, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl teikiamų socialinių paslaugų organizavimo;
4. vertina teikiamų paslaugų efektyvumą, pagal poreikį inicijuoja jų formos, metodikos pakeitimą;
5. telkia bendruomenės išteklius socialinėms paslaugoms teikti bei efektyviai juos skirsto;
6. prižiūri ir koordinuoja centro struktūrinių skyrių, teikiančių socialines paslaugas, veiklą;
7. vykdo socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kontrolę (tikrina suvestus darbuotojų duomenis bei uždaro SPIS programos paslaugų suteikimo žurnalus);
8. bendradarbiauja su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Vaiko teisių apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, policijos, nevyriausybinėmis ir kitomis su šiuo darbu susijusiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
9. dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių paslaugų klausimus, darbe;
10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes socialines programas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
11. pavaduoja kitus darbuotojus;
12. vykdo kitus teisėtus Centro vadovo pavedimus bei nurodymus kompetencijų ribose.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,32-11,52.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. gruodžio 7 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content