Menu Close

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis / magistro laipsniai). Magistro tos pačios krypties laipsnis – laikomas privalumu.
turėti ne mažiau nei 3 metus administracinio darbo patirties socialinėje srityje;
žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.
turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;
gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, rinktis darbo metodus;
mokėti kaupti, valdyti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas.

Šias pareigas einantis darbuotojo funkcijos:
koordinuoti ir kontroliuoti bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą:
paskirstyti užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą bei atsakyti už priskirtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą;
teikti pavaldiems darbuotojams metodinę pagalbą, pagal poreikį organizuoti atvejų aptarimus, kontroliuoti metinių planų vykdymą, esant poreikiui inicijuoti darbo metodikos, užtikrinančios planų įgyvendinimą, keitimą.
formuoti Centro personalo valdymo politiką bei spręsti su personalo valdymu susijusius klausimus:
telkti Centro darbuotojus bendrai komandinei veiklai, socialinių paslaugų kokybės gerinimui;
vykdyti žmogiškųjų išteklių poreikių analizę ir vertinti Centro kokybinę ir kiekybinę personalo atitiktį teisės aktams, išvadas teikti Centro direktoriui. Užtikrinti, kad Centre dirbančių darbuotojų kompetencija būtų pakankama Centro funkcijoms įgyvendinti
teikti pasiūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo bei naujų darbo metodų taikymo;
koordinuoti ir kontroliuoti bendruosius Centro išteklius.
užtikrinti priešgaisrinę ir civilinę saugą Centro patikėjimo teise valdomose patalpose.
užtikrinti Centro materialinių vertybių apsaugą.
dalyvauti rengiant Centro metinį bei kitus planus, teikti siūlymus, susijusius su Centro ūkinės veiklos poreikiu;
rengti instrukcijų, tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su bendrųjų reikalų sritimis;
analizuoti, vertinti kuruojamo skyriaus ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo rezultatus, teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo;
savo kompetencijos ribose vykdyti vidinės kontrolės procedūras. Rūpintis, kad darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas. Stiprinti pavaldžių darbuotojų darbo drausmę;
inicijuoti ir rengti sprendimus vidaus kokybės sistemai gerinti.
užtikrinti ir atsakyti už savo ir pavaldžių darbuotojų atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos bei darbo rezultatų konfidencialumą.
teikti Centro direktoriui savalaikę informaciją apie veiklą, kilusias problemas, teikti pasiūlymus dėl darbo procedūrų, Centro veiklos tobulinimo, saugių darbo sąlygų sukūrimo.
rūpintis Centro komunikacinės sistemos kokybišku funkcionavimu;
vertinti Centro vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimą ir vykdymą, įskaitant informacijos interneto svetainėje pateikimą ir atnaujinimą., inicijuoti reikiamų sprendimų įgyvendinimą.
rūpintis informacinių sistemų patikimumu ir saugiu veikimu;
užtikrinti, kad laiku būtų atnaujintos kompiuterinės programos;
stacionariose darbo vietose inicijuoti dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimą, prižiūrėti jos ekspotaciją, spręsti su tuo susijusias problemas;
stebėti Centro kibernetinę erdvę, esant poreikiui, inicijuoti kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonių diegimą. Užtikrinti informacinių išteklių atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams; teikti pasiūlymus direktoriui dėl asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo;
inicijuoti programas, teikti siūlymus Centro direktoriui dėl racionalaus Centro lėšų ir priemonių naudojimo, rūpinasi papildomų finansavimo šaltinių pritraukimu.
Direktoriaus pavedimu dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose, kitose darbo grupėse;
paskyrus, vaduoti Centro direktorių jam nesant darbe (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais);
bendradarbiauti su Centro skyriais;
nustatyta tvarka gauti iš kitų įstaigų ir kitų Centro padalinių informaciją bei dokumentus, reikalingus pareigų vykdymui;
inicijuoti ir dalyvauti Centro organizuojamuose pasitarimuose, kuriuose svarstomi su atliekamomis pareigomis susiję klausimai;
užtikrinti tinkamą Centro duomenų apsaugą, informacijos konfidencialumą vykstant viešųjų pirkimų procesams ir teikiant bei gaunant informaciją apie klientus;
organizuoti ir atsakyti už savo pareigų, tiesioginių darbo funkcijų atlikimo nepertraukiamumą, savo žinioje turimos informacijos bei dokumentacijos prieinamumą ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
teikti Centro direktoriui pasiūlymus darbo organizavimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo klausimai;
rengti paklausimus ir atsakymus institucijoms Centro veiklos klausimais kompetencijos ribose.
tinkamai ir laiku teikia informaciją kontroliuojančioms institucijoms savo kompetencijos ribose;
vykdyti kitus teisėtus Centro direktoriaus pavedimus.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją nuo 4,32 iki 11,52.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2021 m. gruodžio 2 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content