Menu Close

Direktorės Linos Kazokienės 2023 metų užduotys

Einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.  Tobulinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, didinant socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims (šeimoms).

2.1.1.Padidinti transporto organizavimo paslaugos prieinamumą.

 

2.1.2. Plėsti apsaugoto būsto paslaugos prieinamumą.

 

 

 

2.1.3.Inicijuoti dalyvavimą projektinėje veikloje.

Ilgesnis transporto organizavimo paslaugos teikimo laikas, užtikrintas paslaugos poreikio patenkinimas (I-II ketv.).

 

Akredituota apsaugoto būsto paslauga ir padidintas jos prieinamumas bent dviem socialinių paslaugų kataloge numatomoms  paslaugų gavėjų grupėms (II-IV ketv.).

 

Teikta ne mažiau nei 1 paraiška dėl dalyvavimo projekte.

2.2. Didinti įstaigos ir jos teikiamų paslaugų sklaidą.

2.2.1. Parengti socialinių paslaugų, apjungiant visus teikėjus, informacinį katalogą gyventojams.

2.2.2. Išplatinti sisteminiai pranešimai lokalioje spaudoje apie socialinių paslaugų teikimą.

Parengtas socialinių paslaugų katalogo gyventojams maketas (II-IV ketv.).

 

Ne mažiau nei 10 pranešimų spaudoje  (I- IV ketv.)

2.3. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius.

2.3.1. Stiprinti socialinės srities darbuotojų darbo su paslaugų gavėjais darbo įgūdžius.

 

 

2.3.2. Įsivertinti tobulintinus infrastruktūros objektus.

Organizuoti ne mažiau nei 2 tarpžinybiniai mokymai socialinės srities darbuotojams bei suformuotos darbo tobulinimo rekomendacijos (II-IV ketv.)

 

Parengtas darbo vietų atnaujinimo projektas, darbuotojams tiesiogiai aptarnaujantiems klientus, priimantiems prašymus (III-IV ketv.)

Skip to content