Menu Close

Bendruomeninių vaikų globos namų socialinis darbuotojas

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.
2. Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.
3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
4. Suprasti ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.
5. Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
8. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
1. Kuria ir stiprina žmonių ryšius, planuoja ir organizuoja socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.
2. Aktyviai bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos, savivaldybės socialinės paramos, švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, kitais socialiniais darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir interesus, atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais.
3. Organizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, telkia juos bei kitus įstaigos, kurioje jis dirba, specialistus bendrai komandinei veiklai.
4. Teikia tiesioginiam vadovui informaciją ir siūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo ir socialinių paslaugų kokybės, probleminių situacijų sprendimo, kitų klausimus, susijusių su globos paslaugos teikimu.
5. Kompetetingai atstovauja tarpininkauja vaikų interesams grupėse, bendruomenėse, visuomenėje.
6. Ugdo, palaiko vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias socialines problemas, inicijuoja pokyčius vaiko socialiniame gyvenime, tam panaudojant paties vaiko galimybes bei bendruomenės išteklius.
7. Inicijuoja ir įgyvendina veiksmus, mažinant vaikų socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, siekiant užkirsti kelią galimoms vaiko problemoms atsirasti, vykdant kitą prevencinę socialinę veiklą.
8. Kuria palankią vaikui gyventi ir augti aplinką – saugią, sveiką, be smurto, asmenišką, ugdančią ir palaikančią. Organizuoja prevencines, pasirengimo savarankiškam gyvenimui veiklas.
9. Bendradarbiaudamas su kitais specialistais vertina indvidulius vaiko poreikius, pagalbos poreikį, socialinio darbo ir pagalbos teikimo veiksmingumą, inicijuoja vaiko poreikių pervertinimą.
10. Bendradarbiaudamas su kitais specialistais, Centro administracija, planuoja socialines paslaugas vaikui, organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą.
11. Vadovaujasi socialinės globos normų aprašu ir užtikrina jų taikymą. Apie kylančias problemas laiku informuoja vadovą.
12. Vadovo pavedimu vaduoja kitą socialinį darbuotoją jam nesant darbe.
13. Teikia informaciją tiesioginiam vadovui susijusią su vaikų poreikių tenkinimu.
14. Bendradarbiaudamas su socialiniu darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju ir kitais specialistais, numato socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų ugdymo įgūdžių skatinimo ir pasiekimo būdus bei pagalbos globotiniui ar globotinių grupei teikimo metodus ir juos taiko praktiniame darbe.
15. Atsakingai veda reikalingą dokumentaciją, užtikrina informacinių duomenų tinkamą saugojimą (įskaitant vaikų bylas, charakteristikas, pranešimus apie ugdytinį kitoms institucijoms, vidaus žurnalus (pvz., matinimo, lankomumo), vaikams skirtų išmokų panaudojimo, maisto produktų, buitinių prekių pirkimo ir nurašymo ataskaitas, skaitiklių parodymus, veiklos ataskaitas ir pan.), pateikia tiesioginiam vadovui vaikų sąrašus dėl kišenpinigių skyrimo. Organizuoja ir tvarko kitą paslaugos gavėjų apskaitą.
16. Nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti.
17. Padeda ir moko globotinius rūpintis higiena, atlikti buities darbus, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis, globotiniui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis.
18. Rūpinasi globotinių išvaizda, švara, tvarka, apranga, plaukų priežiūra, gyvenimo sąlygomis.
19. Supažindina globotinius su globotinių elgesio taisyklėmis, organizuoja darbų saugos, saugaus eismo ir kt. instruktažus vaikams, su globotinių elgesio taisyklėmis. Organizuoja darbų saugos, saugaus eismo ir kt. instruktažus vaikams. Teikia globotiniams informaciją apie tai, kaip elgtis, kur kreiptis jų teisių pažeidimo, smurto, seksualinės prievartos atvejais.
20. Organizuoja vaikų laisvalaikį, atsižvelgiant į jų poreikius ir polinkius, užtikrina visų vaikų užimtumą, saviraiškos galimybių tenkinimą Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir už jų ribų.
21. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, operatyviai informuoja pagal galimybę slaugytoją ir/ar medikus apie sveikatos pakitimus, slaugo lengva forma susirgusius vaikus vadovaujantis medikų rekomendacijomis.
22. Kuria bendradarbiavimo su globotiniu santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį patį, bendruomenę.
23. Palaiko ryšius su (pagal poreikį – su kitų įstaigų specialistais) ir vaikais besigydančiais sanatorijose, reabilitacijos centruose, esančiais įkalinimo ar itose įstaigose.
24. Pagal galimybes aktyviai bendrauja su biologine vaiko šeima. Ieško galimybių vaikams grįžti/gyventi šeimoje.
25. Padeda, konsultuoja, motyvuoja vaikus vykdyti savo pareigas (namų darbų ruoša, probacijos tarnybos reikalavimai, kiti pagrįsti, vaiko amžių atitinkantys įpareigojimai).
26. Dalyvauja kartu su kitais specialistais, vaiko šeimos nariais sudarant rašytinius individualius planus (ISPG) vaiko socialinei integracijai įgyvendinti, padeda nustatyti vaiko poreikius.
27. Imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, vaiko savavališko pasišalinimo iš Bendruomeninių vaikų globos namų (esant poreikiui dalyvauja paieškoje), kitų ekstremalių situacijų atvejais. Nedelsiant apie įvykį praneša tiesioginiam vadovui.
28. Bendrauja su vaiko artimaisiais, informuoja apie vykstančius pakitimus vaiko gyvenime savo kompetencijos ribose.
29. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
30. Dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse.
31. Vykdo kitus tiesioginio vadovo, Centro direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius teisės aktams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumento kopiją;
  2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. užpildytą pretendento anketą;
  5. motyvacinį laišką.

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. vasario 3 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392

Skip to content