Menu Close

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  2. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus ir užtikrinti jų vykdymą;
  3. išmanyti ir gebėti taikyti medžiagų, turto sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  5. turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
  6. išmanyti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  7. turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai;
  8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą.

 • Vedėjo funkcijos:
  1. vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir atsakyti už jo veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas; Kontroliuoti Skyriaus darbuotojų darbo drausmę;
  2. planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
  3. dalyvauti planuojant Skyriaus ir Centro darbą, veiklas, priemonių ir paslaugų poreikį, teikti siūlymus dėl racionalaus turto valdymo;
  4. vesti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  5. organizuoti ir atsakyti už darbų saugą, civilinę saugą, darbuotojų instruktažą darbų saugos ir civilinės saugos klausimais, bei reikiamų dokumentų šiais klausimais vedimą ir savalaikį pildymą;
  6. organizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į/iš darbo tyrimus;
  7. organizuoti Centro turto apsaugą;
  8. organizuoti ir užtikrinti Centro materialinių vertybių, darbo priemonių ir kitų išteklių efektyvų, racionalų naudojimą ir tinkamą eksploataciją;
  9. koordinuoti ir kontroliuoti techninių pagalbos priemonių (TTP) ir Panevėžio miesto savivaldybės perduodamo turto pagal Būsto ir aplinkos pritaikymo programą neįgaliesiems įrengtų stacionarių vertikalių, nuožulnių keltuvų, pandusų ir kitos įrangos priežiūrą ir remontą;
  10. organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą Centro patalpose ir teritorijoje;
  11. organizuoti turto, patalpų ir inventoriaus remontą, kontroliuoti jo eigą, organizuoti kitus pagalbinius darbus;
  12. organizuoti darbo priemonių ir kito inventoriaus darbuotojams pristatymą ir išdavimą;
  13. organizuoti aukcionus ir juos vesti;
  14. organizuoti transporto priemonių priežiūros, remonto darbus ir draudimą;
  15. kontroliuoti, kaip atliekama kompiuterizuotų darbo vietų techninės ir programinės įrangos priežiūra, inicijuoti programinės įrangos atnaujinimą, duomenų apsaugą, imtis reikiamų veiksmų, kad techninė ir programinė įranga veiktų tinkamai;
  16. rūpintis Centro apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkinga eksploatacija, kontroliuoti jų techninį stovį, inicijuoti gedimų šalinimą;
  17. organizuoti Centro pastatų sezonines apžiūras, inicijuoti reikiamus darbus;
  18. teikti Centro direktoriaus pavaduotojui bendriesiems reikalams informaciją apie Skyriaus veiklą ir pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoti apie iškylančias problemas;
  19. dalyvauti formuojant Centro personalo valdymo politiką;
  20. planuoti ir organizuoti Centro personalo resursus, mokėti sukurti ir panaudoti personalo vertinimo sistemą
  21. rengti ir teikti reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
  22. rengti įstaigos lokalinių teisės aktų, sutarčių, kitų teisinių dokumentų projektus; inicijuoti reikiamus atnaujinimus pagal galiojančius teisės aktus;
  23. vertinti sutarčių, įsakymų ir kitų dokumentų projektus bei juos vizuoti arba teikti atitinkamas pastabas ar pasiūlymus.
  24. bendradarbiauti su kitais Centro skyriais, dirbti komandiniu principu;
  25. pagal kompetenciją dalyvauti Centro pasitarimuose, posėdžiuose, patikrinimuose ir komisijų, darbo grupių veikloje;
  26. organizuoti Centro gerbūvio įrengimą, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo darbus bei vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
  27. nurašyti, sutikrinti apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti paslaugas teikiančioms įstaigoms bei Centro vyriausiam buhalteriui;
  28. rengti Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, kasmetinių atostogų grafiko projektą;
  29. organizuoti ir kontroliuoti prekių išdavimo žiniaraščių, priemonių, materialinių vertybių priėmimo/perdavimo aktų pildymą;
  30. nustatyta tvarka vesti medžiagų ir turto apskaitą, nurašymą, tvarkyti kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
  31. užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, informacijos konfidencialumą teikiant bei gaunant informaciją apie padalinio darbuotojus, vykdant viešųjų pirkimų sutartis;
  32. koordinuoti išvadų dėl parengtų viešųjų pirkimų dokumentų, įskaitant, bet neapsiribojant sutarčių sąlygomis ir/ar sutarčių projektais teikimą;
  33. užtikrinti Skyriaus dokumentų (bylų ir kitų dokumentų) formavimą, sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į archyvą;
  34. organizuoti ir atsakyti už savo pareigų, tiesioginių darbo funkcijų atlikimo nepertraukiamumą, savo žinioje turimos informacijos bei dokumentacijos prieinamumą ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais;
  35. Organizuoti Panevėžio socialinių paslaugų centro darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklą;
  36. inicijuoti viešuosius pirkimus, vykdyti inicijuotų viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą;
  37. vykdyti kitus teisėtus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,0-9,5.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (toliau-pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

asmens dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą (CV);
užpildytą pretendento anketą;
motyvacinį laišką.
Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. kovo 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. personalas@paneveziospc.lt arba tel. 8 694 00392.

Skip to content