Menu Close

Apie mus

Mažeikių švietimo centras įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d., 2006 m. balandžio 1 d. įgijo juridinio asmens statusą.

Vizija – Mažeikių švietimo centras – šiuolaikiška, patraukli visuomenei neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas.

Misija – teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas švietimo įstaigoms ir jų bendruomenių nariams bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Švietimo centras yra sudedamosios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklo, užtikrinančio valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, elementas.

Švietimo centras – žmonės ir veikla, sudarantys galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas.

Direktorė Laima Petrulevičienė

 • Užtikrina efektyvią švietimo centro veiklą.
 • Kuruoja ugdymo įstaigų vadovų (direktorių) metodinį būrelį.

Pareigybės aprašymas

Administratorė Aurelija Žiaugienė

 • Tvarko įstaigos dokumentaciją, archyvą.
 • Atsakinga už centro aprūpinimą materialiniais resursais.
 • Išrašo sąskaitas faktūras.
 • Vykdo viešuosius pirkimus. 

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Lina Jautakė

 • Kuruoja anglų kalbos,  dailės, ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų, auklėtojų, meninio ugdymo, choreografijos, muzikos mokytojų bei bibliotekininkų metodinius būrelius.
 • Prižiūri švietimo centro bibliotekos fondą, populiarina edukacinę literatūrą.
 • Registruoja kvalifikacijos tobulinimo programas Neformaliojo suaugusių švietimo programų registre.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Sigutė Kekienė

 • Kuruoja lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), teatro mokytojų, psichologų, ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinius būrelius.
 • Administruoja švietimo centro interneto svetainę.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Monika Bieliauskaitė

 • Kuruoja informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos,  technologijų mokytojų, ugdymo karjerai bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, metodinius būrelius.

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji buhalterė Laima Januškienė

 • Tvarko švietimo centro buhalterinę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Valytoja Zita Mačiuvienė

 • Palaikyto pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos patalpose.
 • Padeda metodininkui organizuoti renginius. 

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas (metodininko padėjėjas)

Skip to content